نظر سنجی :

نام/نام شرکت نام خانوادگی سمت
پست الکترونیک تلفن تماس

 • 1- عملکرد شرکت پخش نینا را چگونه ارزیابی می کنید؟
 • 2- فاصله زماني تحويل جنس از لحظه درخواست تا تحويل چگونه مي باشد ؟
 • 3- میزان آگاهی شما از نوع روغن های خوراکی موجود در بازار تا چه اندازه می باشد؟
 • 4- آیا میزان توانمندي، ترکیب، تعداد و صلاحیت پرسنل شرکت در زمینه خدمات مورد نظر قابل قبول است ؟
 • 5- میزان انطباق کلي خدمات ما با انتظارات شما چگونه است ؟
 • 6- آیا دسترسی شما به شرکت ما به سهولت انجام پذیر است ؟
 • 7- تبلیغات شرکت تا چه حدودی در معرفی خدمات ما موثر است ؟
 • 8- آیا انعطاف پذيري شركت در پذيرش خواسته هاي شما مناسب است ؟
 • 9- ميزان علاقه مندي شما جهت خرید مجدد با شركت ما چگونه است ؟
 • 10- میزان پیگیری ما در به سرانجام رساندن سفارشات شما چگونه است ؟
 • 11- سطح رضایتمندی شما از دریافت خدمات تا چه حد باعث می شود که ما را به سایر دوستان / شرکت ها / همکاران معرفی نمایید ؟
 • 12- آیا آراستگی و برخورد اجتماعی پرسنل راضی کننده بوده است ؟